"W PRZYSZŁOŚĆ Z EUROPEJSKIM DOŚWIADCZENIEM ZAWODOWYM" to tytuł projektu o nr 2018-1-PL01-KA102-049138, współfinansowany z Programu Unii Europejskiej Erasmus+ w ramach Akcji 1. w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, którego celem było stworzenie uczniom ZSEiO szansy do osiągnięcia sukcesu na płaszczyźnie zawodowej. Równocześnie miał on wpłynąć znacząco na podniesie poziom kształcenia w naszej placówce. W założeniach projekt miał dać uczestnikom realną szansę do zdobycia wiedzy, umiejętności, kwalifikacji zawodowych i w efekcie zwiększyć perspektywy ich zatrudnienia na krajowym i europejskim rynku pracy oraz wzmocnić ich osobisty rozwoju. Wszystkie te założone cele zostały w całości osiągnięte. Projekt wpłynął na zwiększenie u stażystów świadomości międzykulturowej, zrozumienia innych kultur i krajów oraz wzmocnił poczucie obywatelstwa i europejskiej tożsamości.

Bezpośrednimi uczestnikami projektu było 72 uczniów z 4 klas, które w roku szkolnym 2018/19 odbywały obowiązkową praktykę zawodową, a pośrednimi uczestnikami była cała społeczność szkolna i środowisko lokalne.

Przy współpracy z organizacją euroMind w Hiszpanii zostały przeprowadzone dwutygodniowe staże dla 18 uczniów z klas geodezyjnej i 18 z profilu technik elektronik. Obie grupy odbyły praktykę w Sewilli. Uczniów z klasy o profilu technik elektronik odbyła praktykę w firmie elektronicznej „Dronetools”. Dodatkowo w ramach wizyty studyjnej odwiedzili największą w Europie elektrownię słoneczną.

Druga grupa uczniów z klasy o profilu technik geodeta w ramach Podczas zajęć prowadzonych przez trenera pana Estebana z firmy Dronvision nasi uczniowie mieli możliwość zapoznać się z historią, budową, rodzajami i funkcjami dronów. Mieli również okazję pracować z wykorzystaniem programów komputerowych takich jak Mission Planner oraz Agisoft PhotoScan Professional, które są niezbędne do wykonania projektu nalotu dronem. Bardzo pomocne okazały się prezentacje multimedialne, które w łatwy sposób obrazowały zagadnienia związane z fotogrametrią. Oprócz zajęć teoretycznych, odbywały się również zajęcia praktyczne w terenie.

Przy współpracy z firmą Associacao de Mobilidade Intercultural Euromob 18 uczestników projektu z klasy o profilu technik teleinformatyk i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej odbyło staż zagraniczny w Portugalii. Byli oni zakwaterowani w miejscowości Pavoa de Verzim. Pracowali w zakładach usługowych z odpowiedniej branży. Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zajmowali się montażem, serwisowaniem i naprawą urządzeń systemów solarnych i fotowoltaicznych, a teleinformatycy odpowiednio serwisowaniem sprzętu teleinformatycznego i komputerowego.

18 uczniów z zawodu teleinformatyk odbyło dwutygodniowe szkolenie do Wielkiej Brytanii. Staż odbył się w Plymouth w centrum kształcenia zawodowego Tellus Education Group. Stażyści wykonywali zadania związane z projektowaniem i wykonywaniem lokalnych sieci komputerowych oraz zarządzaniem sieciami teleinformatycznymi. Dodatkowo zapoznali się z podstawami robotyki i projektowaniem stron internetowych.

Udział w projekcie pozwolił naszym uczniom zdobyć wiele nowych kompetencji, których szkoła nie była im w stanie zapewnić. Uczniowie porównali europejskie rozwiązania branżowe ze stosowanymi w Polsce i zweryfikowali swoją wiedzę teoretyczną w aspekcie praktycznym. Rozwinęli kompetencje językowe, poprawili umiejętność komunikacji i znajomość słownictwa branżowego. Mieszkanie u rodzin lub w hostelach, często z uczestnikami kursów pochodzącymi z różnych krajów nauczyła ich szacunku dla innych kultur oraz otwartości i tolerancji. Doświadczenia zdobyte przez stażystów i nauczycieli pełniących funkcję opiekuna mają bardzo duży pozytywny wpływ na całą szkołę i znalazły odzwierciedlenie w programach nauczania. Materiały wypracowane przez nich (prezentacje, dzienniczki praktyk, strona internetowa, szkice, mapy, fanpage'e) zasiliły zbiór pomocy dydaktycznych i są wykorzystywane w procesie kształcenia. Do walidacji i uznawania osiągnięć uczniów zdobytych podczas stażu był zastosowany system ECVET. Każdy z uczestników otrzymał Europass Mobilność potwierdzający nabyte umiejętności, w tym zawodowe, językowe i społeczne.

Rekrutacja odbyła się według jasnych i czytelnych zasad. Młodzież miała zagwarantowany transport, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie oraz pełną opiekę pedagogiczną nauczycieli z ZSEiO i pracowników organizacji partnerskich. Przed wyjazdem stażyści otrzymali wsparcie organizacyjne, które ułatwiło im pobyt za granicą. Podczas zajęć z języka angielskiego poszerzyli znajomość słownictwa branżowego, otrzymali podstawowe informacje na temat kultury, tradycji, zwyczajów oraz gospodarki kraju goszczącego. Omówione zostały zasady realizacji stażu, program i regulamin praktyk, prawa i obowiązki, zasady bezpieczeństwa podczas podróży i pobytu oraz różnice kulturowe. Podstawowym językiem komunikacji był język angielski.

Ze strony szkoły opiekę nad każdą grupą stażystów sprawowali nauczyciele odpowiedniego zawodu i nauczyciele posiadający znajomość języka angielskiego. W ramach działań upowszechniających stażyści przeprowadzili serię zajęć warsztatowych, w których wzięli udział uczniowie naszej szkoły oraz gimnazjów i szkół podstawowych. Projekt przyniósł bardzo dużo korzyści uczniom, nauczycielom oraz całej społeczności szkolnej i lokalnej. Uczestnikom otworzył drzwi do kariery zawodowej, a szkole do lepszego i bardziej efektywnego kształcenia.